Вчена рада Університету є колегіальним органом управління Університетом. Вчена рада створюється на п’ять років. Склад Вченої ради Університету затверджується наказом Ректора Університету.

Вчену раду Університету очолює її Голова, якого обирають на час діяльності Вченої ради Університету на її засіданні таємним голосуванням із числа членів, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне звання). За поданням Голови Вчена рада Університету обирає його заступника.

До складу Вченої ради Університету входять за посадами Ректор, проректори, декани факультетів, директор Інституту післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки, учений секретар (секретар Вченої ради), директор Наукової бібліотеки, головний бухгалтер, керівники органів самоврядування та голова первинної профспілкової організації працівників Університету, а також виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і яких обирають із завідувачів кафедр, професорів, докторів наук, докторів філософії від факультетів, загальноуніверситетських кафедр; виборні представники від коледжів, Астрономічної обсерваторії, Ботанічного саду, Центру інформаційних технологій; виборні представники студентів, об’єднаних студентським самоврядуванням, аспірантів, докторантів, керівники виборних органів первинних профспілкових організацій студентів та аспірантів, керівники органів студентського самоврядування Університету.

Чергові засідання Вченої ради Університету проводяться, як правило, щомісячно. Позачергові засідання Вченої ради Університету можуть бути скликані за ініціативою Ректора, Голови Вченої ради або за вимогою не менше третини членів Вченої ради Університету.