1. Вчена рада Університету є колегіальним органом управління Університетом. Вчену раду Університету очолює її Голова, якого обирають на час діяльності Вченої ради Університету на її засіданні таємним голосуванням із числа членів, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне звання). За поданням Голови Вчена рада Університету обирає його заступника.

2.  Чергові засідання Вченої ради відбуваються, як правило, в останню середу кожного місяця за винятком канікулярного періоду. Позачергові засідання Вченої ради скликають у разі потреби з ініціативи Голови Вченої ради або не менше третини членів Вченої ради.

3. Для забезпечення своєї діяльності Вчена рада Університету формує постійні та тимчасові комісії й визначає їхні завдання.
3.1.    Перед розглядом на Вченій раді питання, як правило, розглядає і обговорює відповідна комісія.
3.2.    Вчена рада створює постійні комісії з найважливіших питань функціонування Університету (Комісія з бюджету, Комісія з кваліфікаційних справ, Комісія з питань ліцензування та акредитації, Видавнича комісія тощо). Постійні комісії створюють на термін повноважень Вченої ради і формують із членів Вченої ради. Регламент і голову постійної комісії затверджує Вчена рада. Голова Вченої ради, його заступник та Вчений секретар можуть брати участь у засіданнях постійних комісій. Питання до розгляду постійним комісіям подає Голова Вченої ради або Вчений секретар.
Постійні комісії:
3.2.1.    Розглядають та пропонують до плану роботи Вченої ради питання, що стосуються компетенції комісій.
3.2.2.    Розглядають питання та готують проекти ухвал рішень Вченої ради з питань, що належать до компетенції комісій.
3.2.3.    Можуть залучати працівників Університету до участі в обговоренні питань.
3.2.4.    Мають право отримувати від структурних підрозділів Університету необхідну інформацію.
3.3.    Вчена рада формує тимчасові комісії для розгляду питань порядку денного засідання Вченої ради. До роботи тимчасових комісій, крім членів Вченої ради, можна залучати інших працівників Університету.
3.4.    Голова комісії представляє позицію комісії та проект ухвали на засіданні Вченої ради.
3.5.    Рішення комісій мають рекомендаційний характер.

4.  Вчений секретар Університету (секретар Вченої ради) здійснює:
4.1.    Організаційне забезпечення проведення засідань Вченої ради.
4.2.    Контроль за своєчасним поданням матеріалів на засідання Вченої ради та перевірку їх оформлення відповідно до вимог.
4.3.    Ознайомлення з діяльністю вчених рад факультетів і педагогічних рад коледжів Університету.
4.4.    Подання Голові Вченої ради інформацію щодо виконання ухвал Вченої ради.
4.5.    Інші функції відповідно до посадової інструкції.

5. Порядок денний засідання Вченої ради
5.1.    Порядок денний чергового засідання формує Вчений секретар на основі Плану роботи Вченої ради на відповідний період та подань керівників структурних підрозділів, погоджених із проректорами (за розподілом обов’язків), і погоджує його з Головою Вченої ради. Порядок денний затверджує Вчена рада на початку свого засідання.
5.2.  Питання та матеріали (витяги з порядку денного колегіальних органів структурних підрозділів, проекти рішень, обґрунтування висновків і пропозицій, доповідні записки, матеріали, які необхідно скерувати в органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, звіти та інші довідкові матеріали) до порядку денного чергового засідання подають не пізніше, як за десять днів до засідання. Як виняток, у порядок денний засідання Вченої ради можна вносити зміни та доповнення на початку засідання Вченої ради і підтверджувати голосуванням Вченої ради.
5.3.   Голова Вченої ради погоджує порядок денний чергового засідання Вченої ради не пізніше, як за тиждень до засідання, а порядок денний позачергового засідання Вченої ради – не пізніше, як за два дні до засідання.
5.4.    Оголошення про час, місце і порядок денний чергового засідання розміщують на дошці оголошень та на веб-сторінці Вченої ради не пізніше, як за п’ять днів до засідання.
5.5.    Запрошення членам Вченої ради на чергове засідання надсилають не пізніше, як за п’ять днів до засідання.
5.6.    Засідання Вченої ради веде Голова, а в разі відсутності Голови –  заступник Голови Вченої ради.
5.7.  Члени Вченої ради беруть участь у засіданні особисто і реєструються у реєстраційному листі засідання Вченої ради.
5.8.   На засідання Вченої ради можуть запрошувати керівників структурних підрозділів Університету та інших осіб, яких  безпосередньо стосується питання порядку денного. Присутність цих осіб забезпечують керівники структурних підрозділів, які готують питання на розгляд Вченої ради.

6. Порядок денний Вченої ради, як правило, містить три основні розділи: головні питання порядку денного; кваліфікаційні питання; поточні питання та інформаційні повідомлення.
6.1.   До головних питань порядку денного належать: планування роботи Вченої ради Університету, підрозділів Університету та звіти про її виконання;  бюджет Університету; відкриття нових структурних підрозділів, напрямів і спеціалізацій тощо.
6.2.    До кваліфікаційних питань порядку денного належать: обрання на посади, присвоєння вчених і почесних звань, рекомендації до відзначення працівників державними, відомчими та університетськими нагородами, висунення кандидатів на державні та відомчі премії та стипендії тощо. Усі кваліфікаційні питання Вчена рада розглядає в порядку, передбаченому Статутом Університету.
6.3.   Кожне кваліфікаційне питання на Вченій раді представляє керівник відповідного структурного підрозділу, після чого Голова комісії з кваліфікаційних питань доводить рішення комісії членам Вченої ради.
6.4.    Вчена рада визначає форму голосування, крім випадків, коли це регулює законодавство чи Статут Університету.
6.5.  Рішення Вченої ради вступають у дію після відповідного наказу Ректора. Ректор видає наказ впродовж 14 днів після ухвалення рішення.

7. План роботи Вченої ради на навчальний рік затверджують рішенням Вченої ради на останньому засіданні попереднього навчального року.
7.1.    План роботи Вченої ради формує Голова Вченої ради на основі пропозицій структурних підрозділів, погоджених із проректорами (відповідно до розподілу обов’язків).
7.2.  Зміни до затвердженого плану роботи Вченої ради вносить Голова Вченої ради за поданням керівників відповідних структурних підрозділів, погоджених із проректорами (відповідно до розподілу обов’язків), і затверджує Вчена Рада Університету.
7.3.   Вчена рада на своїх засіданнях заслуховує питання про роботу основних структурних підрозділів Університету не рідше, як раз на п’ять років.