Перед поданням документів здобувач повинен особисто ознайомитись з Порядком присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам.

Підготовану справу здобувач подає у відділ Вченого секретаря після розгляду на засіданні Вченої ради факультету не пізніше ніж за 10 днів до засідання Вченої ради Університету.

Справи щодо присвоєння вчених звань професора чи доцента розглядаються на засіданні Атестаційно-кадрової комісії – за тиждень до засідання Вченої ради.

 

Список необхідних документів

 1. Звіт про навчально-методичну, науково-дослідну та організаційно-виховну роботу за період перебування на посаді асистента/доцента/професора (один примірник,  підписаний здобувачем та завідувачем кафедри/деканом);
 2. Показники науково-методичного доробку за останні 5 років (один примірник відповідно до встановленого зразка).
 3. Листок із обліку кадрів з фотографією (один примірник завірений у відділі кадрів. Підписує особисто керівник кадрової служби).
 4. Згода на збір та обробку персональних даних (завірена у відділі кадрів. Підписує особисто керівник кадрової служби). Бланк – у відділі Вченого секретаря.
 5. Копія першої сторінки паспорта здобувача, засвідчена підписом Вченого секретаря та скріплена печаткою Університету (один примірник).
 6. Копія свідоцтва про зміну імені, засвідчена в установленому порядку (у разі зміни імені здобувачем вченого звання);
 7. Копії дипломів доктора наук, доктора філософії (кандидата наук), атестатів доцента, старшого дослідника (старшого наукового співробітника) (для здобувачів вченого звання професора), документів про удостоєння відповідного почесного звання або інших нагород (для діячів культури і мистецтв), засвідчені підписом Вченого секретаря та скріплені печаткою Університету (два примірники).
 8. Копії сертифікатів, свідоцтв, дипломів чи інших документів, які підтверджують міжнародний досвід, зокрема про навчання, стажування або роботу у закладі вищої освіти, науковій (або науково-технічній) установі в країні, яка входить до ОЕСР та/або ЄС, або участь (керівниками/виконавцями) у проєктах, які фінансуються (фінансувалися) зазначеними країнами (крім осіб з інвалідністю I групи).
 9. Список навчально-методичних праць та/або наукових праць (Додаток 1);
  Для звання доцента потрібно  мати принаймні одну, а для звання професора чи старшого дослідника дві публікації у виданнях, включених до наукометричних баз «Scopus» або «Web of Science» та які мають ISSN-номер, підтверджений на вебсайті Міжнародного центру реєстрації періодичних видань.
 10. Роздрук з веб-сайту наукометричних баз «Scopus» або «Web of Science», що підтверджує реєстрацію статей в цих базах.
 11. Копія сертифіката, який підтверджує рівень володіння іноземною мовою. Сертифікат повинен містити конкретну інформацію про мовні і мовленнєві компетенції (як от: “мовлення”, “читання”, розуміння текстів на слух”, “письмо”). (Крім осіб з інвалідністю I групи.) Іспит на підтвердження рівня володіння іноземною мовою можна здати у Центрі сертифікації знань іноземних мов при Науковому парку Львівського університету «Інновації та підприємництво». Альтернатива: кваліфікаційні документи (диплом про вищу освіту, науковий ступінь), пов’язані з використанням іноземної мови, або не менш як 10 праць, які опубліковані англійською мовою у виданнях, включених до наукометричних баз «Scopus» або «Web of Science» та які мають ISSN-номер, підтверджений на вебсайті Міжнародного центру реєстрації періодичних видань (крім осіб з інвалідністю I групи).
 12. Копія трудової книжки (один примірник, завіряти у відділі кадрів. Підписує особисто керівник кадрової служби).
 13. Довідка з основного місця роботи та витяги з наказів про зарахування на посаду та звільнення з посади додатково для осіб, які працюють за сумісництвом.
 14. Довідка про науково-педагогічну, наукову діяльність на посадах у вищих навчальних закладах, у тому числі закладах післядипломної освіти, наукових установах (Додаток 3);
 15. Витяги із протоколу засідання Вченої ради факультету про рекомендацію до присвоєння вченого звання (однин примірник);
 16. Витяг із протоколу засідання кафедри про (1) обговорення відкритої лекції та (2) про рекомендацією до присвоєння вченого звання (один примірник).
 17. Дві рецензії на відкриту лекцію (по одному примірнику). Обов’язково для здобувачів вченого звання професора.
 18. Бюлетені для таємного голосування (70 бюлетенів за зразком із додатка).

 

Додаток 1. Список праць

Додаток 2. Зразок бюлетеня для таємного голосування

Додаток 3. Довідка про науково-педагогічну, наукову діяльність

Рішення Вченої ради щодо присвоєння вченого звання