Порядок присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам

 

Перед поданням документів здобувач повинен особисто ознайомитись з Порядком присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам та перевірити відповідність вимогам щодо присвоєння вчених звань.

 1. Список необхідних документів

 1. Звіт про навчально-методичну, науково-дослідну та організаційно-виховну роботу за період перебування на посаді доцента (професора) (один примірник підписаний здобувачем та завідувачем кафедри/деканом);
 2. Показники науково-методичного доробку за останні 5 років (один примірник відповідно до встановленого зразка);
 3. Листок із обліку кадрів з фотографією (один примірник, завіряти у відділі кадрів);
 4. Згода на збір та обробку персональних даних (завірена у відділі кадрів);
 5. Копія першої сторінки паспорта здобувача, засвідчена підписом Вченого секретаря та скріплена печаткою Університету (один примірник);
 6. Копія свідоцтва про зміну імені, засвідчена в установленому порядку (у разі зміни здобувачем вченого звання імені);
 7. Копії дипломів доктора наук, доктора філософії (кандидата наук), атестатів доцента, старшого дослідника (старшого наукового співробітника) (для здобувачів вченого звання професора), документів про удостоєння відповідного почесного звання або інших нагород (для діячів культури і мистецтв), засвідчені підписом Вченого секретаря та скріплені печаткою Університету(два примірники);
 8. Сертифікати, свідоцтва, дипломи чи інші документи, які підтверджують досвід роботи у вищому навчальному закладі, науковій (або науково-технічній) установі в країні, яка входить до ОЕСР та/або ЄС, керівництво проектами/виконання проектів, які фінансуються зазначеними країнами, або участь у роботі не менш як однієї наукової конференції (конгресу, симпозіуму, семінару), проведеної у країні, що входить до ОЕСР та/або ЄС;
 9. Список навчально-методичних праць та/або наукових праць (Додаток 1);
 10. Копія сертифіката, який підтверджує рівень володіння іноземною мовою. Сертифікат повинен містити конкретну інформацію про мовні і мовленнєві компетенції власника (як от: “мовлення”, “читання”, розуміння текстів на слух”, “письмо”);
 11. Копія трудової книжки (завіряти у відділі кадрів);
 12. Довідка з основного місця роботи та витяги з наказів про зарахування на посаду та звільнення з посади додатково для осіб, які працюють за сумісництвом;
 13. Довідка про науково-педагогічну, наукову діяльність на посадах у вищих навчальних закладах, у тому числі закладах післядипломної освіти, наукових установах (Додаток 3);
 14. Витяги із засідання кафедри і Вченої ради факультету про рекомендацію до присвоєння вченого звання (по одному примірнику);
 15. Витяги із засідання кафедри про обговорення відкритої лекції (один примірник, може бути одним документом разом з витягом про рекомендацією до присвоєння вченого звання);
 16. Рецензія(ї) на відкриту лекцію (один примірник, обов’язково для здобувачів вченого звання професора);
 17. Бюлетені для таємного голосування (73 бюлетені за зразком із додатка).

 

 1. Терміни подання документів для розгляду на Вченій раді Університету

Попереднє подання документів Вченому секретареві для розгляду та внесення у порядок денний Вченої ради –  за тиждень до засідання Комісії з кваліфікаційних справ.

Розгляд кандидатури здобувача на засіданні Комісії з кваліфікаційних справ – за тиждень до засідання Вченої ради.

Подання повного пакету документів – не пізніше, ніж за три дні до засідання Вченої ради Університету.

Додаток 1. Список праць

Додаток 2. Зразок бюлетеня для таємного голосування

Додаток 3. Довідка про науково-педагогічну, наукову діяльність

Рішення Вченої ради щодо присвоєння вченого звання