Вимоги Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України щодо присвоєння вчених звань професора та доцента (Постанова Кабінету Міністрів України № 1149 від 27 грудня 2008 р., із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 507 (507-2010-п) від 23.06.2010 та № 955 (955-2011-п) від 12.09.2011)  можна знайти за такою адресою: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1149-2008-п

Перед поданням документів здобувач повинен особисто ознайомитись з вищезгаданим Положенням та перевірити відповідність вимогам щодо присвоєння вчених звань.

 1. Список необхідних документів
 • Звіт про навчально-методичну, науково-дослідну та організаційно-виховну роботу за період перебування на посаді доцента (професора) (один примірник підписаний здобувачем та завідувачем кафедрою/деканом)
 • Показники науково-методичного доробку за останні 5 років (один примірник відповідно до встановленого зразка)
 • Листок із обліку кадрів з фотографією (один примірник, завіряти у відділі кадрів)
 • Згода на збір та обробку персональних даних (завірена у відділі кадрів)
 • Копії дипломів про наукові ступені та вчені звання (два примірники, завіряти у відділі кадрів)
 • Витяг із трудової книжки про педагогічну роботу (два примірники, завіряти у відділі кадрів)
 • Завірена копія трудової книжки (завіряти у відділі кадрів)
 • Список наукових і навчально-методичних праць установленої форми (два примірники, завіряє завідувач кафедри)
 • Витяги із засідання кафедри і Вченої ради факультету про рекомендацію до присвоєння вченого звання (по одному примірнику)
 • Витяги із засідання кафедри про обговорення відкритої лекції (один примірник, може бути одним документом разом з витягом про рекомендацією до присвоєння вченого звання)
 • Рецензія(ї) на відкриту лекцію (один примірник, обов’язково для здобувачів вченого звання професора)
 • Копію першої сторінки паспорта (один примірник)
 • Бюлетені для закритого голосування (64 бюлетені за зразком із додатка)
 1. Терміни подання документів для розгляду на Вченій раді Університету

Попереднє подання документів Вченому секретареві для розгляду та внесення у порядок денний Вченої ради –  за тиждень до засідання Комісії з кваліфікаційних справ.

Розгляд кандидатури здобувача на засіданні Комісії з кваліфікаційних справ – за тиждень до засідання Вченої ради.

Подання повного пакету документів – не пізніше, ніж за три дні до засідання Вченої ради Університету.

Додаток 1. Список праць

Додаток 2. Зразок бюлетеня для таємного голосування

Додаток 3. Оформлення витягу з трудової книжки

Контрольний лист подання на вчені звання